آخـرين اخبـار
سخن شهردار
کرمان دل عالم است و ما دلبائیم
چون کشته ی لطف و کرم مهمانیم
دروازه ندارد کم اگر شش دارد
زینگونه تو را زشش جهت میخوانیم
اينجا شهرداري کرمان ...
سامانه ارتباط مردمی: 137
سامانه پیامکی: 3000137000137
ارتباط با شهردار
ارتباط با مسئول سایت
تلفن های سایت: 034-32268155 الی 034-32268150
آدرس ساختمان شهرداری مرکزی:
کرمان - خیابان سپه