پارک مقابل پارک خاتم

منطقه:

3

مساحت(مترمربع):

1352

آدرس:

پارک مقابل پارک خاتم

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه