از ابتداي مهرماه لازم الاجراست ؛

از ابتداي مهرماه لازم الاجراست ؛

طراحي تاسيسات مورد نياز آتش نشاني براي ساختمان هاي جديد الاحداث

 

سرويس خبر: اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري كرمان

از ابتداي مهرماه تاييد آتش نشاني در خصوص طراحي تاسيسات مورد نياز آتش نشاني در موقع صدور پروانه لازم است.

شهردار كرمان در دستور العملي به شهرداران مناطق چهارگانه، معاونت شهرسازي و معماري و سازمان آتش نشاني اجراي اين مصوبه را لازم دانست.

 

  در اين دستورالعمل آمده است:با عنايت به ضرورت ارتقا سطح ايمني واحدهاي مسكوني و تجاري در شهر و وظيفه ذاتي شهرداري در زمينه آموزش و راهكارهاي پيش گيري از خطرات احتمالي ، مالكين ساختمان هاي بالاي سه طبقه بايستي در خصوص طراحي تاسيسات مورد نياز توسط مهندسين مشاور تحت پوشش نظام مهندسي اقدام و در صورت تاييد آتش نشاني و ذكر در پروانه ساختماني ، پروانه احداث ساختمان صادر گردد.

همچنين در خصوص پروانه هاي صادر شده قبلي در زمان مراجعه مالك براي تمديد پروانه يا دريافت پايان كار ، مالك سازمان  آتش نشاني معرفي تا در خصوص تمهيد حداقل امكانات مورد نياز و سيستم اطفاي حريق اقدام گردد و پس از آن مراحل بعدي انجام گردد.

در اين دستورالعمل ساختمان هاي تجاري بالاي 25 مترمربع نيز مورد توجه قرار گرفته است . كه براساس اين دستور العمل در ساختمان هاي تجاري بالاي 25 مترمربع ، نقشه در خصوص تاسيسات مورد نياز آتش نشاني بايستي توسط نظام مهندسي طراحي و پس از تاييد سازمان آتش نشاني پروانه با درج اين موضوع صادر گردد.

شايان ذكر است : اين دستور العمل شهردار كرمان در خصوص ايمني واحدهاي تجاري، مسكوني و اداري شهر كرمان در شوراي سازمان آتش نشاني به تصويب رسيده است و از ابتداي مهرماه لازم الاجرا مي باشد گفتني است: در اين مصوبه آمده است:عدم اجراي مصوبه و عواقب بعدي آن به عهده مسئول مربوطه مي باشد.

 

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه